• Grootste aanbod van Nederland
 • Ruim 45 jaar ervaring
 • Snelle levering
 • Grote voorraad

Voorwaarden van Boomsma.nl

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet van toepassing.

De nieuwe wet vraagt ook om transparantie tegenover u als klant. In onze privacyverklaring leggen we u uit wat we met al uw persoonsgegevens doen.

Voor onze privacyverklaring zie link: Privacyverklaring / Privacy Statement


Algemene Voorwaarden

JOH. BOOMSMA TE BREDA

1.Toepasselijkheid

 • 1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Boomsma opstelt en op alle overeenkomsten die Boomsma sluit met een consument of een wederpartij.
 • 1.2.De algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk via de internetsite van Boomsma.
 • 1.3.De algemene voorwaarden zend Boomsma op verzoek toe.
 • 1.4.Door een bestelling via de internetsite te plaatsen, door een bestelling na een eerdere bestelling bij Boomsma te plaatsen of door een andere wijze van aanvaarding geeft men te kennen dat men kennis heeft genomen van en instemt met de inhoud en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Boomsma.
 • 1.5.Boomsma wijst algemene voorwaarden van anderen uitdrukkelijk van de hand.


2.Definities
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 • 2.1.Boomsma: de eenmanszaak “Joh. Boomsma”, gevestigd te 4811 CZ Breda aan de Nieuwe Boschstraat 44, info@boomsma.nl, KvK nummer 88882403,  BTW nummer NL004669689B62, zijnde de onderneming die deze algemene voorwaarden gebruikt.
 • 2.2.de consument: de wederpartij van Boomsma zoals bedoeld in de Wet Koop op Afstand, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.
 • 2.3.de wederpartij: de wederpartij van Boomsma anders dan zoals bedoeld in de Wet Koop op Afstand, zoals particulieren waarmee op een andere wijze dan bedoeld in de Wet Koop op Afstand een overeenkomst is gesloten, en zoals ondernemers, instellingen en verenigingen.
 • 2.4.de Wet Koop op Afstand: de wet die van toepassing is op zonder persoonlijk contact met een consument tot stand gekomen overeenkomsten tussen een consument en een ondernemer.


3.Aanbod

 • 3.1.De opgegeven prijzen en tarieven zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting.
 • 3.2.De opgegeven prijzen zijn exclusief de verzendkosten.
 • 3.3.Alle opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en verschrijvingen, waarvoor Boomsma niet aansprakelijk is.
 • 3.4.Voor alle bestellingen geldt een minimum orderbedrag van € 17,50 met uitzondering van de bestellingen die afgehaald worden in ons magazijn Breda.
 • 3.5.Door een bestelling te plaatsen gaat men een overeenkomst aan die tot een betalingsverplichting leidt.
 • 3.6.Het aanbod van Boomsma is vrijblijvend. Boomsma heeft het recht binnen zeven dagen na ontvangst van een bestelling het aanbod te herroepen. Het aanbod geldt niet voor nabestellingen. 
 • 3.7.De leveringstermijnen die Boomsma opgeeft zijn indicatief en men kan er geen rechten aan ontlenen.
 • 3.8.Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens ter zake afmetingen, kleuren gelden slechts bij benadering en zijn slechts indicatief. Deze kunnen geen grond zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • 3.9.De zaken, zoals producten van leder of waar leder in verwerkt is, die Boomsma levert zijn veelal in de natuur gevormd waardoor deze zaken elk voor zich specifieke eigenschappen vertonen in de zin van nerven, structuur, kleur, tint, dikte, tekeningen en dergelijke op en in de zaken. Men aanvaardt door deze zaken te bestellen de eigenschappen van deze zaken.


4.Totstandkoming van de overeenkomst

 • 4.1.De overeenkomst met een consument komt tot stand door een bestelling via de internetsite van Boomsma te plaatsen of op een andere door de Wet Koop op Afstand omschreven wijze. 4.2.De overeenkomst met een wederpartij komt tot stand door een andere dan de in de Wet Koop op Afstand omschreven wijze of wanneer de partij die bestelling doet geen consument is.


5.Overeenkomsten met consumenten.

 • 5.1.De consument heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen na aflevering van de zaak zonder opgaaf van redenen te ontbinden. 
 • 5.2.Dit recht van de consument de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden geldt niet indien:
  • de zaak volgens specificaties van de consument is gemaakt, zoals bij maatwerk in de zin van bij voorbeeld stansen, snijden, levering van zaken na bemonstering, 
  • de zaak een persoonlijk karakter heeft,
  • de zaak om hygiënische of gezondheidsredenen niet terug gezonden kan worden,
  • de verzegeling van de zaak verbroken is,
  • de houdbaarheidsdatum van de zaak binnen de termijn van veertien dagen verstreken is,
  • de zaak anders dan ter enkele beoordeling van de zaak gebruikt is.
 • 5.3.De consument kan voor de ontbinding van de overeenkomst gebruik maken van het op de internetsite van Boomsma vermelde modelformulier.
 • 5.4.De consument is, wanneer deze de overeenkomst ontbindt, verplicht de zaak in de originele verpakking, ongebruikt, onbeschadigd, in nieuwstaat en samen met alle met de zaak ontvangen accessoires en documentatie binnen veertien dagen na de ontbinding terug te sturen aan Boomsma.
 • 5.5.De kosten van het terugsturen zijn voor rekening van de consument.
 • 5.6.Het risico van het terugsturen is voor de consument.
 • 5.7.Boomsma betaalt de aankoopprijs en de verzendkosten die Boomsma voor de levering aan de consument in rekening bracht binnen veertien dagen na de mededeling van de ontbinding aan de consument terug. Boomsma is bevoegd deze betaling op te schorten tot Boomsma de zaak conform het in lid 3 bepaalde terug heeft ontvangen.
 • 5.8.De maximale levertermijn van een zaak aan een consument bedraagt dertig dagen vanaf de dag van de bestelling.
 • 5.9.Garantie tegen een gebrek aan de geleverde zaak vervalt twee jaar na aflevering van de zaak aan de consument.
 • 5.10.Garantie geldt niet voor een gebrek dat het gevolg is van onvoldoende onderhoud, van veranderingen aan de geleverde zaak, van door anderen dan Boomsma uitgevoerde werkzaamheden aan de zaak, van normale slijtage of van buitengewoon of onzorgvuldig gebruik.
 • 5.11.Om zich op een garantie te kunnen beroepen, dient de consument:
  • onverwijld een schriftelijke opgave van het gebrek te geven,
  • aannemelijk te maken dat het gebrek veroorzaakt is door een gebrek aan de geleverde zaak,
  • alle medewerking te verlenen Boomsma in staat te stellen het gebrek binnen een redelijke termijn op te lossen.


6.Garantie, conformiteit en aansprakelijkheid.

 • 6.1.Boomsma staat er voor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan tijdens de totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke regels.
 • 6.2.Boomsma is niet aansprakelijk indien en voor zo ver Boomsma een overeenkomst door overmacht niet of niet tijdig kan nakomen.


7.Eigendomsvoorbehoud. 

 • 7.1.Boomsma blijft eigenaar van alle zaken, goederen en gegevens zolang de consument of de 
 • wederpartij niet heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen de consument of de wederpartij in verband met het tekortschieten in de nakoming van  verplichtingen verschuldigd mocht worden. 
 • 7.2.Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van Boomsma rust mogen niet worden verkocht, uitgeleend, overgedragen, verpand of anderszins bezwaard zo lang niet volledig is voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens Boomsma.

8.Beheer van gegevens.

 • 8.1.Boomsma registreert alle bestellingen en gegevens van klanten in een klantenbestand. 
 • 8.2.Boomsma houdt zich aan de Wet persoonsregistraties. Boomsma respecteert de privacy van de bezoekers van de internetsite en de klanten zo veel mogelijk. Boomsma verstrekt gegevens uit haar klantenbestand niet aan derden.
 • 8.3.Boomsma maakt gebruik van mailing lijsten waar klanten alleen met toestemming op geregistreerd worden en waarvan zij zich steeds kunnen uitschrijven.


9.Intellectuele eigendom.

 • 9.1.Het is uitdrukkelijk verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van Boomsma werken en werkwijzen van Boomsma, waaronder begrepen en waaronder te begrijpen foto’s, teksten, tekeningen, modellen, ontwerpen en andere geestesproducten te verveelvoudigen, openbaar te maken, na te bootsen of te gebruiken.


10.Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 • 10.1.Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd in zaken waarbij Boomsma partij is tenzij wegens regels van dwingend recht een ander recht van toepassing is of een andere rechter bevoegd is. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.