• Grootste aanbod van Nederland
  • Ruim 45 jaar ervaring
  • Snelle levering
  • Grote voorraad

Privacyverklaring - Boomsma.nl

Privacyverklaring

Joh. Boomsma, gevestigd aan Nieuwe Boschstraat 44, 4811 CZ Breda Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 

Joh. Boomsma

Nieuwe Boschstraat 44

4811 CZ Breda

The Netherlands

+31 (0) 765 21 21 77

info@boomsma.nl

www.boomsma.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Joh. Boomsma. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres (Anonymized IP)*

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Internetbrowser en apparaat type

 

* IP4-IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van uw websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit 'anonimiseren'.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat het resterende deel van het IPv4-adres nog steeds een

persoonsgegeven is. Het gaat bij IPv4 namelijk om een groep van maximaal 256 computers. Maar de AP vindt het verwijderen van het laatste octet wél een belangrijke maatregel om de risico's voor uw

websitebezoekers te verkleinen.

 

 Bron: Autoriteit Persoonsgegevens - Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boomsma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Joh. Boomsma. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (mits u hiervoor toestemming geeft)

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Joh. Boomsma. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Joh. Boomsma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joh. Boomsma) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Joh. Boomsma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Boekhouding: De persoonsgegevens van klanten die op onze facturen vermeld staan bewaart Joh. Boomsma  7 jaar lang, dit is volgens de richtlijnen van de belastingwetgeving.

Bewaarde persoonsgegevens: geslacht (mits zelf aangegeven), voor- en achternaam, bedrijfsnaam, BTW nummer, adresgegevens.)

 

Geannuleerde bestellingen: De persoonsgegevens van geannuleerde bestellingen worden zo spoedig mogelijk verwijderd, maar zouden tot 2 jaar bewaard kunnen blijven (i.v.m. statistische doeleinden). Bewaarde persoonsgegevens: geslacht, voor- en achternaam, bedrijfsgegevens, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, Ip-adres (Anonymized IP), overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (telefoongesprekken worden niet opgenomen).

Inactieve accounts: De persoonsgegevens van klanten van Joh. Boomsma die na 2 jaar nog inactief zijn worden binnen die 2 jaar verwijderd.

Nieuwsbrief: Het emailadres wat ingevuld wordt met betrekking tot het ontvangen van de nieuwsbrief van Joh. Boomsma blijft actief en dus bewaart tot de klant zijn of haar nieuwsbrief opzegt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Joh. Boomsma verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Joh. Boomsma  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Joh. Boomsma gebruikt alleen technische en functionele cookies*. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

*Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joh. Boomsma  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boomsma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Joh. Boomsma  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Joh. Boomsma  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website heeft een SSL-Certificaat (Een veilige website, dat beschikt over een SSL-certificaat, wordt in de adresbalk aangeduid met ‘https’ i.p.v ‘http’. De extra ‘S’ staat voor secure en toont dus aan dat het om een veilige website gaat). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boomsma.nl

______________________________________________________________________________________________________


Privacy Statement


Joh. Boomsma, located at Nieuwe Boschstraat 44, 4811 CZ Breda The Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.
 


Contact Details
 


Joh. Boomsma 

Nieuwe Boschstraat 44

4811 CZ Breda

The Netherlands

+31 (0) 765 21 21 77

www.boomsma.nl

 Personal data that we process
 


Joh. Boomsma  processes your personal data by using our services and / or when you provide it to us yourself. Below is an overview of the personal data we process:

- First and last name

- Gender

- Address data

- Phone number

- E-mail address

- IP address (Anonymized IP) *

- Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone

- Internet browser and device type

* IP4 IP addresses consist of 4 so-called octets of 3 digits each. Google offers the possibility to delete the last octet of the IP address of your website visitors. This happens in temporary memory, even before the IP address is stored by Google. Google calls this 'anonymize'.
The Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens - AP) finds that the remaining part of the IPv4 address is still personal data. This is because IPv4 is a group of up to 256 computers. However the AP thinks removing the last octet is an important measure to reduce the risks for your website visitors.

 Source: Autoriteit Persoonsgegevens - Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics

 


Special and / or sensitive personal data that we process
 


Our website and / or service does not intend to collect data from website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data from children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without permission, please contact us via info@boomsma.nl, then we will delete this information.
 

 


For what purpose and on what principles we process personal dataJoh. Boomsma processes your personal data for the following purposes:

- Handling your payment

- Sending our newsletter and / or advertising brochure (only if you have given permission)

- To contact you through telephone or e-mail if necessary to carry out our services

- inform you about changes to our services and products

- Give you the opportunity to create an account

- To deliver goods and services to you

- Joh. Boomsma  also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information we need for our tax return.
 

 


Automated decision-making
 


Joh. Boomsma  does not take decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions made by computer programs or systems, without a person (for example, an employee of John Boomsma ) sitting between them.
 

 


How long we store personal data
 


Joh. Boomsma does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:


Accounting: The personal details of customers mentioned on our invoices are kept by Joh. Boomsma  for 7 years, this is according to the guidelines of the tax legislation.
Saved personal data: gender (if indicated), first and last name, company name, VAT number, address details.)

Canceled orders: The personal data of canceled orders will be removed as soon as possible, but could be kept for up to 2 years (for statistical purposes).

Saved personal data: gender, first and last name, company details, address details, telephone number, e-mail address, IP (Anonymized IP) address, other personal data you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone ( phone calls are not recorded).
 

Inactive accounts: The personal details of customers of Joh. Boomsma who are still inactive after 2 years will be removed within those 2 years.
 

Newsletter: The email address that is filled out in order to receiving the newsletter from Joh. Boomsma  remains active and therefore stored until the customer cancels his or her newsletter.
 

 


Sharing personal data with third parties
 


Joh. Boomsma does not sell your information to third parties and only provides it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our order, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Joh. Boomsma remains responsible for these processing operations.
 

 


Cookies, or similar techniques, that we use
 


Joh. Boomsma  uses only technical and functional cookies*. And analytical cookies that do not infringe your privacy.


*A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They make sure the website works properly, for example, by remembering your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.
 

 


View, modify or delete data
 


You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Joh. Boomsma  and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@boomsma.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make a copy of your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. Joh. Boomsma also wants to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens – AP). This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

 


How we protect personal data
 


Joh. Boomsma  takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. Our website has an SSL Certificate (A secure website, which has an SSL certificate, is indicated in the address bar with 'https' instead of 'http'. The extra 'S' stands for secure and thus shows that it is a safe website). If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact our customer service or via info@boomsma.nl